Image for post
Image for post

Ruby On Rails İle MVC Yapısı

Merhabalar bu yazımda Rails ‘te MVC yapısını kısaca anlatacağım. Daha sonra tek tek ele alıp detaylıca anlatacağım.

Image for post
Image for post

Rails ’in yazılım mimarisi deseni olarak MVC yapısını seçmiştir. MVC, özellikle web uygulamaları geliştirmede önemli role sahip mimari desenlerden biridir. MVC denince aklımıza Microsoft’un geliştirdiği Framework gelmektedir, ama 1979 yılından SmallTalk programlama dili ile birlikte çıkmıştır. Ana düşüncesi yazılımın kullanıcı tarafından kullanılan arayüzü ile arka plandaki işlemlerin birbirinden ayrı şekilde ele alınmasıdır. Bu nedenle 3 ana başlık altında geliştirilmiştir.

Ruby On Rails ’e Model Nasıl Çalışır?

Uygulamaya özel verilerin ve uygulamanın iş yapısına uygun biçimde bu veritabanı arasında ilişkilerin, erişim ve düzenleme kurallarının yapıldığı bölümdür. Yani arkaplanda yapılan bütün işler bu alanda yapılır. Kullanıcı ve görünüm ile ilgilenmez.

Image for post
Image for post

Ruby On Rails ’e View Nasıl Çalışır?

Image for post
Image for post

Burada kullanıcıya sadece uygulamayı sunar ve kullandırır. Arka planda yapılan işlemler bu alan da gözükmez. Uygulamamızın kullanıcaların gördüğü arayüz içeren katmandır, genellikle Model katmanındaki işlemlerin kullanılmasını sağlar.Burada Html ve CSS teknolojilerinin kullanabiliriz. Yandaki resimde de görüldüğü gibi sunucu controller sayesinde kullanıcıdan istek alır. İsteği modele götürür ve modelden dönen sonucu view ‘e gönderir. Kullanıcı isteği gerçekleştirilmiş olur.

Ruby On Rails ’e Controller Nasıl Çalışır?

Kullanıcıdan gelen istekleri işlemek, View ve Modal arasında köprü olma işlemi sağlar. Kullanıcı ne zaman istekte bulunsa bu alan ele alır. İsteğe uygun olarak gerekli yanıtı, kullanıcıya ulaştırmak ile sorumludur.

Image for post
Image for post

Model ve görünüm arasında doğrudan bir ilişki söz konusu değildir. Eğer uygulamamızda veritabanı kullanacaksak; veri tabanına erişmekle yükümlü olan bölüm modeldir. Kullanıcı view ‘i kullanarak, doğrudan istek yaptığında bu istek kontroller aracılığıyla eğer gerekliyse model ile iletişime geçer. Sonra kullanıcıya sunulacak görünümü oluşturur ve bu görünüm kullanıcıya sunulur.

MVC yapısı sadece rails ‘e özgü bir yapı değildir. Günümüzün popüler web programlama framework ‘lerinden olan Python (Django), Php (Laravel), ASP.Net gibi framework ’ler MVC yapısını kullanır.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store