Image for post
Image for post

Merhabalar bu yazımda Rails ‘te MVC yapısını kısaca anlatacağım. Daha sonra tek tek ele alıp detaylıca anlatacağım.

MVC (Model, View ve Controller)


Image for post
Image for post
Photo by Noom Peerapong on Unsplash

Merhabalar bu blog yazısında colab ortamında resimlerden oluşan verisetini kullanarak taş, kağıt ve makas oyununu görüntülerle eğitip, videodan test ederek video da hangi hareketi yaptığını tespit edeceğiz.

  • İlk önce gerekli dosyaları driver hesabınıza aktarıyorsunuz. Verisetine ulaşmak için kaggle kaynağına bakabilirsiniz.
  • Daha sonra driver ‘ınızda aşağıdaki gibi bir colab sayfası açacaksınız.

Image for post
Image for post

Merhabalar Ruby de rails framework nasıl kullanılır. Basit bir giriş yapacağız.

1. Rails Nedir?

  • Ruby On Rails ya da Rails, Ruby diliyle yazılmış, açık kaynak kodlu bir web uygulama geliştirme çerçevesidir. Web uygulamalarını programlamayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Daha az kod yazmamıza olanak sağlar.

Rails felsefesi iki ana yol gösterici ilkeyi içerir:

  • Kendini Tekrar Etme: Aynı kodları defalarca yazmayarak, kodumuz daha sürdürülebilir, daha genişletilebilir ve daha az hata ile karşılaşabilir yapabiliriz.
  • Konfigürasyon Üzerinden Konvansiyon: Uygulamaların değişebilecek parametrelerini ayırıp konfigürasyon dosyalarına taşır.

Yeni Bir Rails Projesi Oluşturma

  • Basit bir web uygulaması olan blog adlı bir Rails projesi oluşturacağız. …

Aktivasyonlar

Image for post
Image for post

İlk blog yazımda yapay sinir ağlarının temellerini anlattım. Bu yazım yapay sinir ağlarını seri şeklinde yazmayı düşündüğüm ilk yazımın devamı olarak ilerleyecektir. İlk yazıma buradan ulaşabilirsiniz.

Aktivasyon fonksiyonları yapay sinir ağında önemli rol oynar. Burada bazı önemli aktivasyon fonksiyonlarını anlatacağım. Bazı aktivasyon fonksiyonları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


Image for post
Image for post

Bu yazımı, yapay sinir ağı alanında bir seri oluşturarak yazmaya karar verdim. İlk başta, yapay sinir ağının tanımı ve torik bilgilerini yazmayı daha sonra matematiksel yapısını küçük bir veri seti üzerinden anlatacağım.

Sinir Ağı Nedir?

İnsan beyni, nöronlar arasındaki sinaptik bağlantıların ayarlanması ile olur. İnsanlar doğumlarından itibaren yaşayarak öğrenme sürecine girerler. Nöronlar birbirine bağlı elektrik sinyalleri üretir. Dendritler giriş sinyallerini alır ve bir akson aracılığıyla bir çıkış sinyali tetikler. O çıkış boyunca akson çıkış uçlarına yönlendirilir ve oradan diğer hücrelerin dendritlerine gider. İnsan beyninin aslında nasıl çalıştığı çok karmaşık ve gizemlidir.

sevim sevilgen

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store